Polityka jakości

Polityka jakości

POLITYKA FIRMY W ODNIESIENIU DO JAKOŚCI I ŚRODOWISKA

              Polityką jakości i środowiska GRUPA KONFEKCJONER – „BARTEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. k. jest stały rozwój przedsiębiorstwa poprzez terminowe oraz kompleksowe wykonywanie usług o najwyższym poziomie jakości, spełniających ciągle rosnące   wymagania Klientów, a także zapewnienie działań mających na celu ochronę środowiska poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania środowiskowego w celu poprawy środowiskowych efektów działalności. Mając na uwadze oczekiwania Klienta, naszym odbiorcom gwarantujemy terminowe dostarczania wysokiej jakości wyrobów, pozbawionych wad, produkowanych zgodnie z przepisami prawa i innymi. Grupa Konfekcjoner – „Bartex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. k. zobligowuje się do spełniania zobowiązań dotyczących zgodności. Na bieżąco badamy potrzeby i oczekiwania Klientów, co stymuluje rozwój przedsiębiorstwa. Kierownictwo i pracownicy Firmy deklarują użycie wszelkich dostępnych środków i metod w celu zapewnienia Klientowi zadowolenia przez spełnienie wymagań sformułowanych przez Klienta, wymagań ustawowych i przepisów oraz wymagań wynikających z własnych doświadczeń. Pragniemy umacniać pozycję naszej firmy na rynku krajowym i zagranicznym, aby stać się dla obecnych i potencjalnych Klientów wiarygodnym partnerem. Zadowolenie Klientów oraz ich pozytywna ocena są podstawą naszego rozwoju i wyznaczają nam kierunki działań doskonalących.

 

Ustanowiona Polityka Jakości jest realizowana przez:

·       Ustanowiony, udokumentowany, wdrożony, oceniany i ciągle doskonalony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami
PN-EN ISO 9001:2015, PN EN ISO 14001:2015 i AQAP 2110:2016,

·       Monitorowanie oraz dynamiczne reagowanie na potrzeby klientów – dokładne poznanie wymagań i oczekiwań klientów.

·       Stałe doskonalenie poziomu technologii i wykonywanych usług, a także Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

·       Zaangażowanie wszystkich pracowników w sprawy jakości i środowiska

·       Współpracę z dostawcami oferującymi towary i usługi o jakości odpowiadającej naszym wymaganiom. Wykorzystywanie surowców zakupionych od kwalifikowanych dostawców.

·       Systematyczny rozwój infrastruktury oraz wdrażanie nowych technologii

·       Podnoszenie świadomości i kwalifikacji personelu dzięki systematycznym szkoleniom oraz systemowi motywacyjnemu,

·       Zapewnienie funkcjonowania Firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i innymi regulacjami mającymi zastosowanie w codziennej działalności.

 

 

                    CELE STRATEGICZNE naszej POLITYKI JAKOŚCI I ŚRODOWISKA

na lata 2023– 2025 to:

 

Ø Utrzymanie wysokiej pozycji na rynku, jako czołowy i solidny dostawca wyrobów dla służb mundurowych, a także ugruntowanie pozycji na rynku klientów innych niż służby mundurowe

Ø Rozszerzanie asortymentu zatwierdzonych wzorów o kolejne pozycje i sprzedaż nowego asortymentu

Ø Stałe zwiększanie poziomu sprzedaży i minimalizowanie kosztów produkcji, wyższa efektywność

Ø Wdrażanie nowych technologii

Ø Wdrażanie nowych regulacji prawnych

Ø Zakup nowoczesnych maszyn produkcyjnych

Ø Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie gwarantującym wysoką jakość wyrobów

Ø Pozyskanie nowych dostawców towarów z równoczesną gwarancją jakości i ochrony środowiska

Ø Zapewnienie stabilności parametrów wyrobu

Ø Terminowa realizacja zamówień

Ø Monitorowanie działalności środowiskowej organizacji i zapobieganie zanieczyszczeniom oraz minimalizacja wpływu na środowisko wyznaczonych aspektów środowiskowych

 

 

Wygiełzów, dnia 16.12.2022 

Prokurent 

Dorota Piekarczyk